Guds rige - det var, det er, og det kommer

Uden Bibelens tale om Jesus og opstandelsen forstår vi ikke Bibelens tale om Guds rige. Derfor fremhæves det fra begyndelsen af Apostlenes Gerninger, at apostlene kort efter Jesu himmelfart »i Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde« (ApG 4,2).

At de døde en dag skulle opstå, var ikke en nyhed i jødisk sammenhæng. Nyheden var, at apostlene forankrede håbet om opstandelse »i Jesus«.
»Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse« (4,33). De forkyndte Jesus som Den Salvede, Messias, der var kommet som Herrens lidende tjener og gennem sin død og opstandelse var ophavsmanden til en fornyet menneskeslægt.
I Jesus Messias finder Israels folk og hele verden nu det glædelige budskab om frelse (4,12), og »i Jesus« er der givet både garanti og anvisning fra Gud på, hvordan de dødes opstandelse skal ske, og hvad det skal medføre for verden.
Derfor fylder opstandelsen så meget i forkyndelsen i Apostlenes Gerninger. To eksempler:
I 17,18 rettes en anklage mod Paulus’ forkyndelse. Lukas, skriftets forfatter, forklarer anklagen med, at »Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen«. Gid de danske menigheder år 2012 dog fik samme skudsmål…
I det sidste kapitel af Apostlenes Gerninger beskrives det, hvordan Paulus er kommet til Rom. Her mødes han med de jødiske ledere »og fra tidlig morgen og helt til aften forklarede og vidnede han for dem om Guds rige, og ud fra Moseloven og profeterne søgte han at overbevise dem om Jesus« (28,23).
Skriftet slutter med denne karakteristik af Paulus’ forkyndelse: »Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus, med fuld frimodighed, uden hindring«(28,31).
Kan du se pointen?
At Guds rige er til stede i verden i samme omfang og på samme måde, som Jesus er til stede …

 

Rigets forudsætning

Guds rige er kun til stede, hvor den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus er til stede.
Det betyder: Alt efter hvordan du forstår Jesus, alt efter hvordan du vægtlægger Bibelens beskrivelse af Jesus, sådan vil det også smitte af på din forståelse af Guds rige!
Stræb derfor efter at være så helbibelsk funderet som muligt i din forståelse af Jesus! Få nuancerne med, skær de hjemmelavede vrangbilleder bort, hav tillid til alt det profeterne og apostlene og evangelisterne åbenbarer, når de tegner det fulde billede af ham, du tilhører!

 

Rigets nutidskarakter

Guds riges livskræfter virker nu i verden gennem menigheden som Kristi legeme.
Det betyder: Er nogen i Kristus, er han eller hun en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til.
Du er ikke ladt alene i ingenmandsland. Du er en del af Kristi legeme, menigheden. Derfor formes du nu efter Guds søns billede.
Allerede nu, midt i en brudt og falden verden, arbejder Gud med at sætte sit præg på os, så vi drages ind i Guds riges genopretningsplan for jorden. Kampen for retfærdighed, fred og heling er ikke sat på stand by.

 

Rigets fremtidskarakter

Guds rige skal en dag fylde hele jorden.
Det betyder: På den dag er den sidste profeti opfyldt, den sidste missionskonference afholdt, den sidste menighed plantet, den sidste klagebøn bedt, den sidste krig udkæmpet, den sidste uretfærdighed begået, volden forstummet.
På den dag er jorden nyskabt, genfødt, forvandlet, genoprettet. Døden er ikke mere.
Kniber det stadig for dig at se sammenhængen mellem Guds rige og Jesus?
Så lad os prøve at se på de overordnede linjer i billedet af Jesus. Læg mærke til tre hovedtræk, som på hver sin måde understreger Jesu nærvær på jorden.

 

Jesu tredobbelte komme

Vi er vant til at tale om Jesu dobbelte komme, men det er mere bibelsk korrekt at tegne et billede af hans tredobbelte komme:

1) For 2000 år siden
For det første: Jesu komme til jorden for 2000 år siden, hvor han kløvede verdenshistorien i to dele: Før Kristus og efter Kristus.
Kristus er den græske oversættelse af hans hebraiske titel Messias! Messias betyder Den Salvede. Jesus, vor Kristus, vor salvede konge med ære! Han kom, levede, døde stedfortrædende en fredag og opstod fra de døde en søndag. Sådan fuldførte han sin mission, sin første sendelse.
Uanset om du tilbeder ham eller ej, er han historiens midtpunkt!
Det er ham, din kalender er dateret ud fra. Alle sidste salgsdatoer på dine madvarer er dateret efter ham. Denne verdens politikere og regenter mødes på kryds og tværs, altid på datoer, som er sat efter hans første komme.

2) I dag
For det andet: Jesu nuværende tilstedeværelse hos den troende menighed i tiden mellem sin himmelfart og genkomsten.
Denne tilstedeværelse beskriver Jesus selv med ordene: »Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer«(Joh 14,18). Disse ord er sagt kort forud for Jesu død, opstandelse og himmelfart og er ment som et løfte til Jesu disciple – til den kristne menighed.
Det gentages og uddybes få vers senere: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham« (Joh 14,23).
Ligesom Guds herlighed fyldte templet i Det Gamle Testamentes tid, fylder Guds herlighed nu menigheden, fylder menneskehjerter - i skikkelse af den opstandne Jesus, som ønsker at flytte ind i vore hjerter (Ef 3,17).
Det sker, når mennesker vender om og modtager syndernes forladelse i Jesu navn, det vil sige på baggrund af hans død og opstandelse.
Det er præcis denne virkelighed, Jesus forud har givet et profetisk løfte om: »Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, da er jeg midt i blandt de«(Matt 18,20). Et løfte, der først giver endegyldig mening i den korsfæstede og opstandnes mund!
Nu sidder han ved Faderens højre hånd i Guds usynlige bolig, Himlen, og derfra regerer han verden. Derfra udgyder han Ånden over den kristne menighed, så den kan fuldføre sin sendelse som Kristi legeme - at leve i kraft af det glædelige budskab og derigennem sprede det glædelige budskab videre.
Sådan ser situationen ud lige nu: Jesus regerer gennem sit usynlige nærvær, mens han venter på Faderens ordre om at vende synligt tilbage til jorden som sejrherre.
For menigheden betyder det to ting: Vi kaldes til at leve i tillid til hans usynlige – men virkelige – nærvær i vores liv og hverdag. Vi beder og forventer, at Guds rige kommer over os og vores liv. Nu. Og samtidig venter vi med længsel på ham. For vi ved, at Guds frelsesplan for verden endnu ikke er fuldført.

3) Snart
For det tredje: Hans komme i herlighed. En dag skal alle jordens folkeslag, ifølge Jesus selv: »se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed« (Matt 24,30).
Vi ved, at der stadig er løfter og profetier, som venter på deres endegyldige opfyldelse.
Vi ved, at alt i sidste ende først forklares og fuldendes af Jesus. Alle de løse tråde og ender skal en dag vise sig at være et fuldendt kunstværk i Guds hånd!

 

En særlig prædiken

Det er sjældent, at alle disse tre træk – Jesu komme til jorden, Jesu tilstedeværelse i verden nu, Jesu komme i herlighed - findes i en og samme bibeltekst. Men apostlen Peter holdt kort efter pinsedag en stærk prædiken, som er gengivet i Apostlenes Gerninger kapitel 3, hvor vi finder alle tre træk meget tydeligt aftegnet. Her er et centralt afsnit af prædikenen (ApG 3,17-21):
v.17-18: Vel ved jeg, brødre, at I har handlet i uvidenhed ligesom jeres ledere; men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide.
v.19: Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud;
v.20-21: så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund.
De fleste kristne har nemt ved at tro på Jesus som den, der gav sit liv for verden. Til gengæld har mange kristne svært ved at tro på, at Jesus nu er udvalgt til at etablere Guds rige på jorden.
Men Peter siger: Både Jesu lidelse ved hans første komme (vers 17-18) og hans fuldendelse af Guds plan for verden ved sit komme i herlighed (vers 20-21), er bestemt af Gud og forkyndt med al tydelighed af profeterne i Det Gamle Testamente. Gid de danske menigheder ville læse Det Gamle Testamentes profeter med det for øje!
Baggrunden for denne prædiken er, at Peter og Johannes netop har helbredt en mand, som fra fødslen har været lammet. Den slags går ikke ubemærket hen, så »hele folket stimlede forundret sammen om dem«. Peter griber lejligheden, og giver dette provokerende vidnesbyrd om Jesus: »Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde«, og så henviser han til den lamme mand: »Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter«(vers 15-16).
Med andre ord: Det, der er sket, er udtryk for den usynlige Jesu tilstedeværelse på jorden nu. Han kan og vil stadig helbrede, gennem disciplene. Og mere end det: Han kan og vil tilgive synder: »Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud« (vers 19). Hvad trænger vi til at omvende os fra i Danmark i dag? Grådighed, materialisme, penge?

 

Kærligheds-kongedømmet

Jesus er den salvede endetidskonge, som kom og gav sit liv for verden, så at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den del er fuldbragt.
Nu arbejder han på højtryk på, at flere og flere må få del i Guds rige gennem evangeliets udbredelse via den kristne menighed. Men vi ser samtidig frem mod fuldendelsen: At han etablerer sit kærligheds-kongedømme på jorden.
Det er Guds ønske, at Jesus skal herske i menneskers liv gennem sit usynlige nærvær. Men det er ikke nok!
Jesus skal en dag herske synligt. Han skal komme igen og gøre alting nyt! Guds rige kommer synligt. Det er det kristne håbs mål! Det er Guds ultimative mål for verden!